Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 22. 5. 2018

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od fyzické osoby Jiřího Maška (společnost Jíme s dětmi) na internetové adrese www.jimesdetmi.cz .
Blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Identifikace provozovatele (dále prodávající):

Jíme s dětmi
Jiří Mašek
Pobřežní 3895/9
Jablonec nad Nisou
466 04
IČ: 04329350

1.Všeobecná ustanovení

Kupní smlouvou se rozumí smlouva, na jejímž základě prodávající převádí vlastnictví zboží kupujícímu nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví a kupující hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úhradě.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Cena dodávky je zachycena v rámci popisu každého jednotlivého zboží, přičemž uvedená cena v sobě nezahrnuje náklady na dodání zboží.

2.Objednávka

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu na adrese http://www.jimesdetmi.cz/obchod/. Kupující objednáním potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami (včetně reklamačního řádu), údaji a souhlasy v nich uvedenými a závaznost objednávky. O přijetí objednávky je kupující informován automaticky generovaným potvrzovacím e-mailem, který je zaslán na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Pokud potvrzovací e-mail s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu. Kontakty naleznete na webových stránkách.

Pokud objednané zboží nebude skladem, nebo nebude možné dodržet potvrzený dodací termín, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován prostřednictvím elektronické pošty. (email)

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky (nebo části objednávky) nebo okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy výslovně se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky nebo emailem ověřit platnost objednávky. Objednávka uskutečněná prostřednictvím elektronického obchodu je závazná.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku pokud dojde k možnosti, že je zboží poškozené nebo není jej možné u dodavatele již objednat. Prodávající bude o možnosti vzniku této situace informovat kupujícího.

Zrušení objednávky prodávajícím

Prodávající si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku (či její část):

 1. Objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení
 2. Výrobce zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh.
 3. Zásadně se změnila cena zboží v objednávce.

O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího do 3 pracovních dnů informovat formou emailu. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem, například převodem, bude celková zaplacená částka vrácena na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.

Částečné zrušení objednávky

V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží prodávající zašle zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen na bankovní účet kupujícího do 5 pracovních dnů od odeslání zboží.

Zrušení objednávky Kupujícím

Kupující může objednávku zrušit ještě před její expedicí, a to buď e-mailem nebo telefonicky.
Při stornování objednávky je nutné uvést číslo objednávky a celé jméno objednatele. Bez těchto údajů nebude storno akceptováno.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy si sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

Lhůta podle předchozí věty běží, jde- li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně návodu, igelitového obalu, etiket, nálepek apod.),
 • s dokladem o koupi (faktura).

Pro účely uplatnění práva odstoupení od smlouvy zašle kupující prodávajícímu spolu s vráceným zboží prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to podle kontaktních údajů uvedených na webu, formou e-mailové zprávy, kde uvede všechny důvody odstoupení.

Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu v textové podobě bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho přijetí.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

Kupující je povinen zasílat zboží prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.
Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které od kupujícího obdržel (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit bezhotovostní převod na účet uvedený v prohlášení o odstoupení od smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí vráceného zboží, nikoliv však dříve než kupující zboží prodávajícímu předá. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět..

4.Doručení zboží, přepravné a platební podmínky

Doručení zboží

Zásilky jsou zasílány společností Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (dále jen „ČP“), společností PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany (dále jen „PPL“), případně osobně předány na předem dohodnuté adrese stanovené prodávajícím (v Jablonci nad Nisou). Způsob předání je zvolen na základě volby zákazníka již při objednání zboží.

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 10ti pracovních dnů po obdržení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, a to zejména jak u zboží vyrobeného na zakázku, tak u zboží, které je dle konkrétní speciální objednávky zákazníka objednáno v zahraničí.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty také v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

Při zvolení jiného způsobu placení než formou dobírky počíná lhůta pro expedici zboží běžet dnem jeho zaplacení, tedy dnem připsání finančních prostředků za zboží a za přepravu na bankovní konto prodávajícího nebo na účet uvedený v potvrzení objednávky nebo zálohové faktuře.

Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností ČP) zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno opakovaně.

Přepravné (platí pro území ČR)

Cena přepravného se řídí cenami stanovenými v objednávkovém formuláři na webových stránkách www.jimesdetmi.cz. Pokud náklady na dodání nelze stanovit předem, prodávající si v souladu s § 1811 odst. 2. písm. e) Občanský zákoník vymezuje právo na jejich dodatečné účtování.

Platební podmínky

Způsoby plateb:

 • platba v hotovosti při převzetí zboží na dobírku prostřednictvím ČP/PPL.
 • platba převodem na bankovní účet před odesláním zboží. Informace o platbě budou zaslány na kontaktní email po uzavření objednávky a jsou zobrazeny po potvrzení objednávky.
 • hotově při osobním převzetí ve výdejním místě.

5. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je pouze k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data nejsou poskytována třetím stranám.

6.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách provozovaných prodávajícím. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, které je uvedeno na internetových stránkách provozovaných prodávajícím nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 •  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

logo zaba 1 _ MALA